מבצע אשדוד

תקנון מבצע Gett אשדוד

תאריך עדכון אחרון 31.01.2018

בהשתתפות במבצע מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

ג’יטי Gett סרוויסס ישראל בע”מ (להלן: “Gett“) מזמינה אותך להשתתף (להלן: “המשתתף“) במבצע אשר Gett מפרסמת ומפעילה בדף הבית שלה בכתובת: gett.com/il/ashdod (להלן: “האתר“) אשר יחל בתאריך 1 בנובמבר 2017 בשעה 00:01, ויסתיים בתאריך 28 בפברואר 2018 בשעה 23:59 (להלן: “תקופת המבצע“), בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: “התקנון“), והכל כמפורט להלן (להלן: “המבצע”“). )

המבצע:

למשך תקופת המבצע, משתתף אשר יזמין נסיעות (כולל הזנת כתובת יעד) באמצעות אפליקציית Gett באזור העיר אשדוד כמפורט במפה להלן, בכתובת: gett.com/il/ashdod (“מפת האזורים וההנחות“), יהיה זכאי להנחה בעלות הנסיעה על ידי החברה, באמצעות זיכוי בחשבון, כך שישלם בסוף הנסיעה את המחיר הנמוך מבין:

 1. מחיר המונה, בתוספת תוספות כדין, ובכלל זה על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשע”ז-2017 (להלן:”הצו“); או
 2. עד לתאריך (וכולל)  09.01.2018 – 20 ₪ בלבד.
 3. החל מתאריך 10.01.2018 (וכולל) ועד לתום תקופת המבצע – 27 ₪ בלבד.

Gett רשאית להפסיק ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי המבצע:

 • המבצע תקף רק לנסיעות פרטיות (לא עסקיות), אשר יוזמנו על-ידי המשתמש באפליקציית Gett, אשר הגדיר את אמצעי התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ואשר הזין כתובות מוצא ויעד באזורים המשתתפים במבצע כמפורט ברשימת האזורים וההנחות; לצורכי מבצע זה, “כרטיס אשראי” הינו כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט או כרטיס אשראי נטען או כרטיס נטען מראש.
 • יש להזין את יעד הנסיעה בעת הזמנת הנסיעה. היעד לא ניתן לעריכה במהלך הנסיעה. עריכת היעד במהלך הנסיעה עשויה להוביל לביטול הזכאות להנחה;
 • הזכאות להנחה, הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, להמרה, להחזרה ו/או לזיכוי.

Gett שומרת לעצמה את הזכות להתנות את הענקת ההנחה בתנאים נוספים ו/או חלופיים ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי Gett בעניין זה.

פיצוי ושיפוי:

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע.

המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפות במבצע.

הגבלת אחריות

 • למעט במקרים בהם יוכח כי החברה פעלה בזדון או ברשלנות רבתי, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות, והמשתמש ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי זמינות, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם או עקב המבצע.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים, נלווים, נזקים עונשיים או נזקים לדוגמא, הוצאות, עלויות, שכר טרחה או הפסדים (לרבות אך לא רק, עלויות בגין רווחים או הזדמנויות שאבדו). כמו כן, האחריות הכוללת של החברה כלפי המשתמש לא תעלה בכל מקרה על 10 ש”ח.

האזורים הכלולים במבצע וגובה ההנחות

Gett שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את האזורים וההנחות המופיעים במפת האזורים וההנחות, לרבות באמצעות מחיקת אזורים מסוימים מהמפה ו/או עדכון גובה ההנחות המוענקות למשתתפים בכל עת, עם או בלי מתן הודעה מראש.

Gett ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.

כללי:

 • תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות או בדפי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 • המשתתף במבצע מאשר, מסכים ומצהיר כי קרא את התקנון ומקבל את הוראותיו ללא כל סייג והתקנון יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין בקשר עם המבצע.
 • Gett תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • בכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת התקנון יעמדו בתוקפם תנאי השימוש של האתר והאפליקציה אשר נמצאים בכתובת: gett.com/il/legal/terms בשינויים המחויבים.

להלן מפת איזורי המבצע: