מבצע אשדוד

תקנון מבצע “גט אשדוד”

תאריך עדכון אחרון [31.10.2017]

 

בהשתתפות במבצע ו/או ביצוע הזמנה באפלקציה באמצעות צי אשדוד/Gett Ashdod  מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 

ג’יטי Gett סרוויסס ישראל בע”מ (להלן: “Gett” או “החברה“) מזמינה אותך להשתתף (להלן: “המשתתף“) במבצע אשר Gett מפרסמת ומפעילה בדף הבית שלה בכתובת: https://gett.com/il/legal/terms (להלן: “האתר“) אשר יחל בתאריך 1 בנובמבר 2017 בשעה 09:00, ויסתיים בתאריך 31 בדצמבר 2017 בשעה 23:59 (להלן: “תקופת המבצע“), אלא אם Gett תודיע על הארכת תקופת המבצע בהתאם להוראות תקנון זה (להלן:”התקנון“), והכל בכפוף כמפורט בתקנון זה להלן (להלן:”המבצע“).

 1. המבצע:
  • למשך תקופת המבצע, משתתף אשר יזמין נסיעות מונית (כולל הזנת כתובת יעד) באמצעות אפליקציית Gett באזור העיר אשדוד כמפורט במפה להלן, בכתובת: https://gett.com/il/legal/terms (“מפת האזורים וההנחות“), יהיה זכאי להנחה בעלות הנסיעה על ידי החברה, בכפוף לעמידה בתנאי המבצע, באמצעות זיכוי בחשבון, כך שישלם בגין הנסיעה את המחיר הנמוך מבין (להלן: “ההנחה” או “הנחת המבצע“):
 • מחיר המונה,; או
 • 20 ₪ בלבד.

 

 1. תנאי המבצע:
  • המבצע תקף רק לנסיעות פרטיות (לא עסקיות) במוניות, אשר יוזמנו על-ידי המשתתף בצי אשדוד באפליקציית Gett, ואשר הגדיר את אמצעי התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ואשר הזין כתובות מוצא ויעד באזורים המשתתפים במבצע כמפורט במפת האזורים וההנחות; לצורכי מבצע זה, “כרטיס אשראי” הינו כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט או כרטיס אשראי נטען או כרטיס נטען מראשף “צי אשדוד” חלון בשורת חלונות הציים במסך הראשון (לאחר ה Pop Up ) באפלקציה (Gett Ashdod) המאפשר להזמין הזמנת נסיעה תחת מבצע גט אשדוד.
  • יש להזין את יעד הנסיעה בעת הזמנת הנסיעה. היעד לא ניתן לעריכה במהלך הנסיעה. עריכת היעד במהלך הנסיעה עשויה להוביל לביטול הזכאות להנחת המבצע;
  • הזכאות להנחת המבצע , הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, להמרה, להחזרה ו/או לזיכוי.
  • מבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, הנחת המבצע תהיה רק ביחס לנסיעות אשר עמדו בקירטריונים הבאים: (א) הנסיעה בוצעה בפועל בהתאם לפרטי ההזמנה באפלקציית Gett (ב) מסלול הנסיעה היה הקצר (בהתאם לשירות Google Maps, או כל שירות מיפוי אחר בשימוש האפלקציה) והמהיר הביותר (ג) מסלול הנסיעה היה רציף (ללא נקודות עצירה בסטייה ממסלול הנסיעה ).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המשתתף בגין עלות הנסיעה המלאה, ללא הנחת המבצע, בכל מקרה שהנסיעה, מכל סיבה שהיא, בין אם בשל התנהגות ו/או פעולות המשתתף, ובין אם מכל סיבה אחרת, לא תעמוד בתנאי המבצע ותקנון זה.
  • Gettשומרת לעצמה את הזכות להתנות את הענקת הנחה המבצע בתנאים נוספים ו/או חלופיים ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי Gettבעניין זה.

 

 1. פיצוי ושיפוי:
  • המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Gett ומנהליה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו ל-Gett ולמנהליה בקשר עם הפרה של מי מתנאי התקנון ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם המבצע.
  • המשתתף במבצע ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את Gett ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה בעקבות ההשתתפות במבצע.

 

 1. הגבלת אחריות
  • למעט במקרים בהם יוכח כי החברה פעלה בזדון או במכוון, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות, והמשתמש ו/או מי מטעמו פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל שיבוש, אי זמינות, אי תקינות ו/או כל פגם או נזק אחר אשר ייגרם ו/או יתגלה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם או עקב המבצע.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים, נלוויים, נזקים עונשיים או נזקים לדוגמא, הוצאות, עלויות, שכר טרחה או הפסדים (לרבות אך לא רק, עלויות בגין רווחים או הזדמנויות שאבדו). כמו כן, האחריות הכוללת של החברה כלפי המשתמש לא תעלה בכל מקרה על 10 ש”ח.

 

 1. האזורים הכלולים במבצע וגובה ההנחות
  • Gett שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את האזורים וההנחות המופיעים במפת האזורים וההנחות, לרבות באמצעות מחיקת אזורים מסוימים מהמפה ו/או עדכון גובה הנחת המבצע בכל עת, עם או בלי מתן הודעה מראש.
  • Gettו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.

 

 1. כללי:
  • תנאי המבצע המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות או בדפי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • המשתתף במבצע מאשר, מסכים ומצהיר כי קרא את התקנון ומקבל את הוראותיו ללא כל סייג והתקנון יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין בקשר עם המבצע.
  • המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי במידה והחברה תהא סבורה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כי קיים חשד שהמשתתף, לבד או במשותף עם אחר/ים, פועל במרמה, הונאה ו/או בחוסר תום לב, ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או כל סיבה אחרת, החברה עשויה לנקוט כנגדו בכל האמצעים העומדים ברשותה, לרבות, אך לא רק, לבטל את זכאותו להנחת המבצע (כולה או מקצתה) ו/או למנוע מהמשתתף להמשיך ולהשתתף במבצע ו/או לסיים את התקשרותו עם Gett לצמיתות או באופן זמני.
  • החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע על פי שקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לייתן הודעה על כך באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת שהחברה תמצא לנכון, לרבות באמצעות Pop UP באפלקציה.
  • Gettרשאית להפסיק ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • Gettתהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • בכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת התקנון יעמדו בתוקפם תנאי השימוש של האתר והאפליקציה אשר נמצאים בכתובת: https://gett.com/il/legal/terms/ בשינויים המחויבים.

 

להלן מפת איזורי המבצע: